side-area-logo

Rodzice to ASy

Zostań Animatorem Społecznym

„Musimy nauczyć się panować nad swoim egoizmem, który wyraża się w jednostronnej koncentracji na pytaniu, czy jesteśmy dobrymi rodzicami. Zamiast tego powinniśmy uświadomić sobie, że dorośli i dzieci wzajemnie obdarowują się w życiu”. 

Jasper Juul

AKTYWIZACJA RODZIN

SZKOLENIA DLA LIDERÓW

DORADZTWO

POBIERZ PUBLIKACJE

Aktualności

czytasz i wiesz

Słów kilka
o projekcie

Projekt Rodzice to ASy – Program rozwoju aktywnych rodzin w społeczności lokalnej, powstał w wyniku analizy potrzeb lokalnych wśród rodziców. Badania pokazały nam, że rodzice – w trosce o swoje dzieci – często podejmują się zadań mających na celu poprawę funkcjonowania własnej rodziny, rozwój własnych dzieci oraz zapewnienie im bezpieczeństwa. Chcąc osiągnąć powyższe cele rodzice podejmują różnego rodzaje interakcje: z innymi osobami oraz z szeroko pojętymi instytucjami. Nie zawsze jedna te starania przynoszą zamierzony skutek.

Projekt Rodzice to Animatorzy Społeczni ma na celu zmianę tej sytuacji i wsparcie aktywnych rodzin w doskonaleniu posiadanych przez nie kompetencji a przez to zwiększania ich skuteczności w podejmowanych inicjatywach.

Aby sprostać tak ambitnemu zadaniu oraz dostosować odpowiedni rodzaj wsparcia do potrzeb odbiorców projekt został podzielony na 3 główne elementy.

Termin:

Czerwiec – Grudzień 2016

Liczba uczestników:

5-8 rodzin (+-2 dzieci)

Cykl 6 warsztatów tematycznych oraz 2 spotkań motywacyjnych dla 10­-16 osób dorosłych na każdych zajęciach.

Warsztaty

 1. Znamy się tylko z widzenia – warsztaty integracyjne – czas trwania (6 h).
  Cel: integracja uczestników, znalezienie wspólnych płaszczyzn komunikacyjnych, nauka współpracy w grupach, wspieranie się i motywacja.
 2. Łączymy się – warsztat integracyjno-zadaniowy – czas trwania (6 h).
  Cel: doskonalenie umiejętności komunikacyjnej w grupie, nastawienie na cel w oparciu o kooperacje. Uświadomienie sobie ról w grupie i wynikających z nich odpowiedzialności.
 3. Śiłowanki czyli konfrontacje – warsztaty rozwoju kompetencji – czas trwania (6h)
  Cel: uświadomienie sobie dobrych stron konfliktu, gotowości do rozmowy, umiejętności mediacji i zawierania porozumienia.
 4. Zasady naszej grupy – warsztaty rozwoju kompetencji – czas trwania (6h)
  Cel: tworzenie zasad, uświadomienie sobie procesu grupowego jakim jest tworzenie norm i wzajemnego zaufania.
 5. Wyprawa to wspaniała sprawa – warsztaty kooperacji rodzin – czas trwania (12h)
  Cel: nauka odpowiedzialności za grupę i jej członków.
 6. Być liderem to znaczy…? – warsztaty podsumowujące – czas trwania (18h) warsztaty wyjazdowe.
  Cel: zakończenie działalności grupy – etap rozpadu. Podsumowanie zdobytych w praktyce umiejętności.  Redefiniowanie znaczenie słowu „lider”, „animator”.

Bonus: Warsztaty podsumowujące cały projekt (6h)

Termin:

Wrzesień – Listopad 2016

Liczba zajęć:

8 warsztatów

Cykl warsztatów adresowanych zarówno do uczestników zajęć I bloku jak i rodziców, mieszkańców lokalnych społeczności zainteresowanych uzyskaniem konkretnych narzędzi umożliwiających podejmowanie działań w sferze społecznej.

2 edycje zajęć  dla 2 grup po 8-­16 osób dorosłych.

Warsztaty będą odbywały się w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Szamotułach, siedzibie Fundacji lub innym wskazanym miejscu w Szamotułach.

Jedna edycja zajęć składać będzie się z nastepujących zajęć:

 1. ZASOBY (6h):
  Celem warsztatów jest odkrycie zasobów tkwiących we własnych społecznościach lokalnych, odkrycie jak pytać oraz co sprawdzić, by trafić do odpowiedniego dysydenta, który rozwiąże określony problem. Uczestnicy poznają schemat postępowania poszczególnych sektorów (administracja, biznes, NGO, media), poznają ich prawne ograniczenia/możliwości oraz aspekty umożliwiające podjęcie skutecznych działań.
  Ponadto, uczestnicy poprzez rozwiązywanie konkretnych case studies w grupach będą mieli okazję do zweryfikowania różnych koncepcji rozwiązania problemu oraz zdobędą podstawowy nawyk umożliwiający upewnienie się, czy działają w odpowiedni sposób. Warsztat ten odpowie na problem polegający na niewłaściwym adresowaniu działań oraz nieskutecznym monitoringu, co często skazuje podjęte działania na niepowodzenie. Aby zapewnić skupienie się uczestników podczas warsztatów, organizator zapewni opiekę nad dziećmi.
 2. PROJEKT (łącznie 12h dla 1 grupy):
  Cykl dwóch warsztatów, poświęconych:
  a. TWORZENIE PROJEKTU (6h)
  b. REALIZACJA PROJEKTU (6h)
  Metoda „projektowa” działań społecznych jest znana jedynie przedstawicielom NGO. Dlatego też Uczestnicy będą mieli okazję stworzyć własne projekty ,służące rozwiązaniu określonej sytuacji (Faza I) a następnie zrealizować projekt (Faza II), uwzględniając konieczność podjęcia działań związanych z zarządzaniem, ryzykiem, obowiązkami sprawozdawczymi wobec grantodawcy. Uczestnicy będą mieli okazję poznać i doświadczyć pracy w grupach, z wykorzystaniem różnych metod i narzędzi pracy projektowej.
  .
 3. FUNDRAISING (łącznie 6 h dla jednej grupy):
  Praktyczne warsztaty pozwalające na poznanie sposobów pozyskiwania środków zewnętrznych dla prowadzonych działań. Omówione zostaną nie tyle system dostępnych grantów, co prowadzenie kampanii fundraisingowych z wykorzystaniem różnych metod i kanałów, umożliwiających zrealizowanie pomysłów w lokalnej społeczności.Fundacja Varietae zapewni opiekę dla dzieci uczestników uczestniczących w warsztacie, co ułatwi skorzystanie z zajęć.

Termin:

Listopad – Grudzień 2016

Liczba godzin:

44 godzin doradztwa

Cykl 44 godzin bezpłatnego doradztwa z zakresu prowadzenia działań społecznych.

Doradztwo:

Najlepsze projekty to takie, które zostały skonsultowane przez wielu ludzi. Nikt nie posiada wiedzy absolutnej i jest w stanie przewidzieć wszelkie zagrożenia oraz poszczególne etapy prac projektowej. Nie zawsze też przyjęte założenia są możliwe do realizacji, dlatego w każdym projekcie warto sięgnąć po dodatkową opinię, która może zaoszczędzić niepotrzebnej pracy lub czasu na szukaniu rozwiązania, które już zostało wymyślone.

Doradztwo dotyczyć będzie:

 • tworzenia i realizacji przedsięwzięć realizowanych metodą projektową,
 • konsultacji dot. rozwiązania określonego problemu, procesu konstytuowania się organizacji pozarządowych.

Spotkania będą odbywały się po wcześniejszym zgłoszeniu chęci otrzymania wsparcia w siedzibie Fundacji Varietae przy ulicy Nowej 6/3 w Szamotułach.

Doradztwo realizowane będzie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się. (Listopad – Grudzień 2016)

Ilość godziny konsultacji dopasowana zostanie to zdiagnozowanych potrzeb zgłaszających się osób.

Termin:

Czerwiec – Grudzień 2016

Projekt Rodzice to ASy składa się z 3 etapów na które prowadzone będą 3 różne rekrutacje.

GRUPA LIDERA:

Rekrutacja do bloku 1 obejmować będzie następujące etapy:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Oceny kandydatury przez Komisję Rekrutacyjną

W projekcie mogą wziąć udział osoby które:

 • zamieszkują w Szamotułach lub w odległości do 30km od Szamotuł,
 • mają chęć udziału w projekcie z całą swoją rodziną,
 • posiadają minimum 1 dziecko od 0-9 roku życia.

Brak spełnienia powyższych kryteriów uniemożliwia udział w projekcie.

Pierwszeństwo będą miały rodziny, które zbiorą największą liczbę punktów:

 • zamieszkanie na terenie wsi lub miejscowości do 5 tys. mieszkańców (5 pkt.)
 • wykształcenie zawodowe lub średnie (5 pkt.)
 • motywacja do udziału w projekcie (15 pkt.)

Zastosowane kryteria pozwolą na stworzenie różnorodnej grupy uczestników.

Zakwalifikowani uczestnicy podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie. (cześć w formularzu zgłoszeniowym)

W przypadku dużej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa. Jeśli jedna z rodzin zrezygnuje z udziału w projekcie, jej miejsce zajmie rodzina z listy rezerwowej, wg kolejności otrzymanych punktów.

NARZĘDZIA LIDERA:

O zakwalifikowaniu do udziału w bloku II będzie decydowała kolejność zgłoszeń i chęć wzięcia udziału w warsztatach.

W przypadku dużej ilości chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa. Jeśli ktoś zgłosi rezygnację, w miejsce osoby zakwalifikowanej weźmie osoba kolejna z listy rezerwowej.

DORADZTWO:

Z doradztwa  będą mogli korzystać uczestnicy I i II fazy, a także osoby współpracujące z uczestnikami warsztatów w ramach tworzonych przez nie grup inicjatywnych,wg zapotrzebowania.

W przypadku dużej liczby chętnych będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W takiej sytuacji przewiduje się utworzenie listy rezerwowej i wprowadzenie harmonogramu dyżurów doradztwa.

Realizacja

Projekt realizowany w ramach działań Fundacji Varietae pod opieką merytoryczną Anny i Tomasza Sobol. Rodzice to ASy realizowane są dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków własnych fundacji.

Image module

Chcesz współtworzyć z nami różnorodność?

Zapisz się do newslettera. Będziesz na bieżąco z naszymi działaniami.

NAPISZ DO NAS

Fundacja Varietae

SLEDŹ FUNDACJĘ NA:
Image module