side-area-logo

Statut

Statut Fundacji Varietae

Statut Fundacji Varietae

9 października 2018 r.

Postanowienia ogólne


§ 1


1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Varietae”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Ewę Sadowską, zamieszkałą ul. Dolina 21/2, 61-551 Poznań, zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Teresę Kurzyca w kancelarii notarialnej w Poznaniu, ul. Podgórna 15, w dniu 29.10.2008, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.


§ 2


Fundacja ma osobowość prawną.


§ 3


Siedzibą Fundacji jest miasto Szamotuły.


§ 4


1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.

4. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Cele i zasady działania Fundacji


§ 5


1. Fundację powołuje się mając na względzie: potrzebę wszechstronnego rozwoju jednostki w społeczeństwie, poprawę jakości edukacji, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, promowanie partnerstw oraz podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej poprzez krzewienie postaw przedsiębiorczych w demokracji.

2. Celem Fundacji jest:

a. kształtowanie postaw prorodzinnych,

b. rozwój nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki,

c. kształtowanie postaw obywatelskich, humanitarnych i prospołecznych,

d. rozwój lokalny,

e. rozwój społeczeństwa informacyjnego,

f. wdrażanie zasad i dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju,

g. promowanie oraz wprowadzanie innowacyjności,

h. współpraca ponadnarodowej,

i. wspieranie równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn,

j. ochrona środowiska naturalnego i prowadzenia ekologicznego trybu życia,

k. budowanie relacji opartych na partnerstwie,

l. propagowanie świadomości prawnej społeczeństwa,

m. rozwój i profesjonalizacja sektora pozarządowego.


§6


Swoje cele Fundacja będzie realizowała poprzez:

a. podejmowanie wszechstronnych działań na rzecz rozwoju i wspierania kultury,

b. promowanie idei uczenia się przez całe życie,

c. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, publikacji, broszur i wydawnictw specjalnych,

d. prowadzenie bibliotek oraz podejmowanie innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na wartości humanistyczne i prospołeczne, w tym organizowanie i finansowanie wystaw, koncertów i przedstawień teatralnych,

e. organizowanie, prowadzenie placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych,

f. upowszechnianie wiedzy dotyczącej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

g. organizowanie i współfinansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy,

h. współpraca z placówkami wdrażającymi nowe kierunki i metody wychowania, nauczania, leczenia oraz działań na rzecz rozwoju lokalnego,

i. organizowanie imprez i innych akcji propagujących wartości prorodzinne oraz więzi międzypokoleniowe,

j. organizowanie, finansowanie, prowadzenie badań społecznych,

k. promowanie i kreowanie postaw obywatelskich, w tym postaw liderskich,

l. inicjowanie, wspieranie i promocję aktywności społecznej,

ł. prowadzenie akcji mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia, m. promowanie zdrowego trybu życia poprzez turystykę aktywną, sport oraz zdrowe żywienie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży i ich rodzin,

n. organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży lub dla dzieci i młodzieży z rejonów zagrożonych wykluczeniem społecznym,

o. promowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia,

p. promowanie i wspieranie społecznej odpowiedzialności biznesu,

r. wspieranie aktywności zawodowej i poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce, w myśl gospodarki opartej na wiedzy,

s. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność i inne,

t. promowanie ekologii i ochrona środowiska naturalnego,

u. wspieranie innowacyjnych rozwiązań technicznych we wszystkich sektorach, w. udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy i poradnictwa prawnego, psychologicznego, pomocy społecznej i humanitarnej,

x. organizowanie, współudział, prowadzenie rzecznictwa na rzecz zmiany przepisów prawnych,

y. prowadzenie działań mających na celu promocję i rozwój organizacji pozarządowych,

z. wspieranie integracji ponadnarodowej.

Majątek i dochody Fundacji


§ 7


Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.


§ 8


1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a. darowizny, spadki, zapisy,

b. dotacje i subwencje osób prawnych,

c. fundusze Unii Europejskiej

d. dochody ze zbiórek publicznych,

e. udziały w zyskach osób prawnych,

f. środki pochodzące z emisji obligacji

g. dochody z majątku Fundacji.

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

5. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

6. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności:

6. 1. nieodpłatnej, polegającej na:

a. podejmowaniu wszechstronnych działań na rzecz rozwoju i wspierania kultury – kod PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; kod PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; kod 90.01. Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

b. promowaniu idei uczenia się przez całe życie – kod PKD 85.59.B, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; kod PKD 85.59. A Nauka języków obcych,

c. prowadzeniu działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, publikacji, broszur i wydawnictw specjalnych – kod PKD 58.13.Z wydawanie gazet, kod PKD 58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, kod PKD 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza PKD 58.11.Z wydawanie książek; kod PKD 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

d. prowadzeniu bibliotek oraz podejmowaniu innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na 2 wartości humanistyczne i prospołeczne, w tym organizowanie i finansowanie wystaw, koncertów i przedstawień teatralnych – kod PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, kod 91.01.A działalność bibliotek;

e. organizowaniu, prowadzeniu placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych – kod PKD 88.99.Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana; PKD 87.90.Z działalność pomocy społecznej z zakwaterowaniem; f. upowszechnianiu wiedzy dotyczącej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,kod PKD 85.59.B, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

g. organizowaniu i współfinansowaniu akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy – kod PKD 85.59.B, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; kod PKD 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

h. współpracy z placówkami wdrażającymi nowe kierunki i metody wychowania, nauczania, leczenia oraz działań na rzecz rozwoju lokalnego – kod PKD 85.60.Z działalność wspomagająca edukację; 3)

i. organizowaniu imprez i innych akcji propagujących wartości prorodzinne oraz więzi międzypokoleniowe – kod PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, kod PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; kod PKD 93.29. Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

j. organizowaniu, finansowaniu, prowadzeniu badań społecznych – kod 72.20. Z prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, kod PKD 70.21.Z badanie stosunków międzyludzkich (public relations), opinii społecznej i komunikacji; kod PKD 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej;

k. promowaniu i kreowaniu postaw obywatelskich, w tym postaw liderskich – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 94.99 Z

l. inicjowaniu, wspieraniu i promocji aktywności społecznej – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 94.99 Z; 5)

ł. prowadzeniu akcji mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia – kod 73.11.Z, działalność agencji reklamowych ; kod PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ; kod 93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem;

m. promowaniu zdrowego trybu życia poprzez turystykę aktywną, sport oraz zdrowe żywienie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży i ich rodzin – kod PKD 94.99 Z , kod 85.51. Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

n. organizowaniu i finansowaniu pomocy stypendialnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży lub dla dzieci i młodzieży z rejonów zagrożonych wykluczeniem społecznym -kod 88.99.Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

o. promowaniu i wspieraniu społecznej odpowiedzialności biznesu – kod PKD 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, kod PKD 63.91.Z działalność agencji informacyjnych;

p. przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność i inne – kod PKD 94.99 Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana ; kod PKD 70.21.Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 8)

r. promowaniu ekologii i ochronie środowiska naturalnego – kod PKD 94.99 Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;

s. udzielaniu, organizowania lub współorganizowaniu pomocy i poradnictwa prawnego, psychologicznego, pomocy społecznej i humanitarnej – kod 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

t. organizowaniu, współudziale, prowadzeniu rzecznictwa na rzecz zmiany przepisów prawnych, – kod PKD 69.10.Z działalność prawnicza, kod PKD 94.99 Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;

u. prowadzeniu działań mających na celu promocję i rozwój organizacji pozarządowych – kod PKD 94.99 Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

w. wspieraniu integracji ponadnarodowej – 93,29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – kod PKD 94.99 Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

6.2. odpłatnej poprzez:

a. promowanie idei uczenia się przez całe życie – PKD 85.59.B, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; PKD 85.59. A Nauka języków obcych,

b. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, publikacji, broszur i wydawnictw specjalnych – kod PKD 58.13.Z wydawanie gazet, kod PKD 58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, kod PKD 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza PKD 3 58.11.Z wydawanie książek; kod PKD 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 11)

c. organizowanie i współfinansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy – kod PKD 85.59.B, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; kod PKD 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

d. organizowanie imprez i innych akcji propagujących wartości prorodzinne oraz więzi międzypokoleniowe – kod PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, kod PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; kod PKD 93.29. Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 12)

e. organizowanie, finansowanie, prowadzenie badań społecznych – kod 72.20. Z prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, kod PKD 70.21.Z badanie stosunków międzyludzkich (public relations), opinii społecznej i komunikacji; kod PKD 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej; 13)

f. promowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia – kod PKD 70.22.Z – świadczenie usług pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; kod PKD 88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi; 14)

g. wspieranie aktywności zawodowej i poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce, w myśl gospodarki opartej na wiedzy – kod PKD. 70.22. Z świadczenie usług pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

h. prowadzenie akcji mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia – kod 73.11.Z, działalność agencji reklamowych ; kod. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ; kod 93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem;

i. promowanie zdrowego trybu życia poprzez turystykę aktywną, sport oraz zdrowe żywienie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży i ich rodzin – kod PKD 94.99 Z , kod 85.51. Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

j. wspieranie innowacyjnych rozwiązań technicznych we wszystkich sektorach – kod PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych .

Władze Fundacji


§ 9


Władzami Fundacji są:

a. Zarząd Fundacji,

b. Rada Fundacji.


§ 10


1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji, zgodnie z uchwałami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Radą Fundacji.

2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Fundacji, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes lub każdy z Członków Zarządu Fundacji samodzielnie.

3. Do kompetencji Zarządu należy:

a. zarządzanie Fundacją, w tym sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

d. zarządzanie finansami Fundacji, w ty sporządzanie sprawozdania finansowego i

e. dbałość o płynność finansową,

f. rozliczanie działalności Fundacji przed właściwymi urzędami i instytucjami,

g. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji i innych organów.

4. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, powoływanych na czas nieokreślony.

5. Zarząd ze swojego składu wybiera Prezesa, który kieruje pracami Zarządu. Zarząd może podjąć uchwałę określającą stanowiska poszczególnych członków, w szczególności stworzyć stanowisko Wiceprezesa Fundacji i Skarbnika Fundacji.

6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

7. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołuje Fundator, wskazując jednocześnie członka, który pełnić będzie funkcję Prezesa. Wybór członków Zarządu, powołanych na podstawie statutu w brzmieniu obowiązującym przed przyjęciem zmian wynikających z niniejszego statutu, pozostaje ważny.

8. Decyzję o powołaniu kolejnych członków oraz odwołaniu członków Zarządu Fundacji podejmuje Rada Fundacji.

9. Członkowie Zarządu nie mogą być

a. jednocześnie członkami Rady Fundacji,

b. spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Rady Fundacji,

c. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

10. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa, lub w przypadku rezygnacji Prezesa na ręce innego członka Zarządu,

b. śmierci,

c. odwołania, w szczególności w przypadku działania na szkodę Fundacji, działania w sprzeczności ze statutem, przepisami prawa bądź aktami wewnętrznymi, niebrania udziału w pracach Zarządu przez 6 miesięcy, prawomocne skazanie za przestępstwa przeciwko mieniu, rodzinie, zdrowiu i życiu lub w innych uzasadnionych przypadkach.

11. Wniosek o odwołanie członka Zarządu jest rozpatrywany przez Radę Fundacji w terminie 14 dni od jego otrzymania. Decyzja w zakresie odwołania członka Zarządu jest podejmowana przez Radę Fundacji jednomyślnie.


§ 11


1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o spotkaniu do wszystkich członków Zarządu pocztą elektroniczną, co najmniej tydzień przed planowanym spotkaniem.

3. Dopuszcza się, za zgodą wszystkich członków Zarządu, przeprowadzenie spotkania w krótszym terminie bądź powiadomienie o spotkaniu w inny sposób.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.

W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

5. W razie potrzeby Zarząd Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji mają zapewnioną możliwość oddania głosu i wyrazili zgodę na taki sposób podejmowania decyzji.

6. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. Posiedzenia Zarządu są protokołowane

Rada Fundacji


§ 12


1. W skład Rady Fundacji wchodzą minimum 2 osoby. Maksymalna liczba członków Rady Fundacji nie jest ograniczona.

2. Rada Fundacji nie jest organem kadencyjnym.

3. Rada Fundacji jest organem nadzoru w rozumieniu ustawy o Fundacjach.

4. Członkowie pierwszego składu Rady Fundacji są powoływani przez Zarząd, spośród jego członków. Kolejni członkowie Rady Fundacji są powoływani przez Radę Fundacji, na ich wniosek.

5. Członek Rady Fundacji może być odwołany w każdym czasie w szczególności w przypadku:

a. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji,

b. długotrwałej choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,

c. niespełniania obowiązków członka Rady Fundacji przez okres dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy,

d. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,

e. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

6. Wniosek o odwołanie może złożyć każdy członek Rady Fundacji. Wniosek musi zostać rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Rady Fundacji. Do odwołania niezbędna jest bezwzględna większość głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.

7. Członek Rady Fundacji może w każdym czasie złożyć pisemną rezygnację. Rezygnacja nie wymaga uzasadnienia.

8. W razie ustąpienia lub śmierci członka Rady Fundacji pozostali członkowie dokonują wyboru w jego miejsce nowego członka Rady Fundacji w trybie przewidzianym w §13 ust.4 zdanie drugie Statut.

9. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji nadzorczej w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.


§ 13


1. Decyzje Rady Fundacji zapadają w formie uchwał, z zastrzeżeniem ust. 2. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji, chyba że szczegółowe postanowienia Statutu stanowią inaczej.

2. Każdy członek Rady Fundacji może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.

3. Członkowie Rady Fundacji nie mają prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Fundacji.


§ 14


1. Obradami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Obrad, który jest wybierany każdorazowo na czas obrad w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2. Zebranie Rady Fundacji odbywa się na wniosek:

a. co najmniej dwóch członków Zarządu,

b. 1/3 członków Rady Fundacji

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Rady Fundacji powiadamia się członków poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Fundacji oraz pocztą elektroniczną na podany przez Członka Rady adres lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.


§ 15


1. Do kompetencji Rady Fundacji należą następujące kwestie:

a. uchwalanie kierunków działań Fundacji,

b. uchwalanie zmian w statucie w tym również zmian celów Fundacji,

c. uchwalanie regulaminów organów Fundacji,

d. wybór i odwołanie członków Zarządu,

e. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczenia jej majątku, w trybie § 21 statutu, f. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z innymi organizacjami.

g. bieżąca kontrola działań Zarządu,

h. formułowanie wniosków wynikających z kontroli,

i. zatwierdzanie sprawozdań,

j. udzielanie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi.

2. W celu wykonywania swoich obowiązków nadzorczych, Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątkowego Fundacji.

Gospodarka finansowa Fundacji


§ 16


1. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji.

2. Zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywania majątku Fundacji na członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Postanowienia końcowe


§ 17


1. Uchwałę o zmianie celu lub Statutu podejmuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady.


§ 18


1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały, podjętej bezwzględną większością głosów.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Fundacji Rada Fundacji określa przeznaczenie majątku Fundacji

3. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji lub wyznaczony przez niego likwidator.

Pobierz Statut w pliku PDF
FV_dane_rejestrowe

Fundacja Varietae jest organizacją pożytku publicznego, dlatego cenimy sobie transparentność w dostępie do danych rejestrowych organizacji, sposobu jej reprezentacji oraz statu działalności.

Fundacj Varietae

ul. Nowa 6/4, 64-500 Szamotuły

KRS: 0000320832

NIP: 7831647908 REGON: 301018671

Napisz do nas:

fundacja.varietae@gmail.com

Śledź nas na:
Fundacja Varietae

Fundacja Varietae – Fundacja Różnorodności to organizacja pozarządowa działająca na terenie Polski oraz we współpracy z partnerami zagranicznymi na terenie UE – ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz lokalnej społeczności Gminy i Miasta Szamotuły.  Organizacja realizuje projekty społeczne, edukacyjno-kulturowe, oraz wspiera rozwój wolontariatu.

O Nas

O Fundacji
Statut
Wolontariat
Organizacje współpracujące
Partnerzy

Projekty

Akademia Spełnionego Rodzica
Baby Targ
Etno
Rodzice to ASy
Zielone Zakątki
Tato pobaw się ze mną

Kontakt | Polityka prywatności | Ochrona danych
Copyright © 2018 Fundacja Varietae

FV_color_brand_2-1024x3
Napisz do nas:

fundacja.varietae@gmail.com

Śledź nas na:
Fundacja Varietae

Fundacja Varietae – Fundacja Różnorodności to organizacja pozarządowa, działająca na terenie Polski oraz, we współpracy z partnerami zagranicznymi, na terenie UE – ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz lokalnej społeczności Gminy i Miasta Szamotuły.  Organizacja realizuje projekty społeczne, edukacyjno-kulturowe oraz wspiera rozwój wolontariatu.

O Nas

O Fundacji
Statut
Wolontariat
Organizacje współpracujące
Partnerzy

Projekty

Akademia Spełnionego Rodzica
Baby Targ
Etno
Rodzice to ASy
Zielone Zakątki
Tato pobaw się ze mną

Kontakt | Polityka prywatności | Ochrona danych
Copyright © 2018 Fundacja Varietae